aanbod

Een nieuwe strategie met actieplan

Realiseer je nieuwe strategie met een concreet actieplan

Strategie zonder actieplan is de traagste weg naar impact. Als je de ambitie hebt om de wereld wat beter te maken, kan je veel doen. Alle beetjes helpen? Toch niet. Als je jouw strategie levendig wil maken is ook een actieplan noodzakelijk: wie doet wat wanneer?

Wil je dat je strategisch plan echt werkt, maak het dan concreet. Bepaal wat je het eerst doet en focus op die elementen waarmee je de snelste en grootste impact hebt. Spreek ook je NIET-strategie af. Bovendien lukt je strategie succesvol uitvoeren enkel als je ook weet welke hefbomen je daarvoor nodig hebt: mensen, middelen, centen en partners.

Strategies and Leaders helpt jouw organisatie om haar strategische focus te bepalen. En we zetten die theorie ook in de praktijk om, we werken een concreet actieplan uit om je strategie te realiseren.

Dat doen we samen met jou, want jij kent je organisatie het best. Maar we voegen er onze eigen inzichten, expertise en de ervaring van meer dan 300 strategische begeleidingen aan toe.

Hoe gaan we te werk?

Stap 1 – Strategische verkenning van je organisatie

We duiken in je organisatie. Want zelden begin je van nul. We bestuderen alle voorgaande plannen, rapporten en subsidiedossiers. Zien die er niet? Ook prima!

We gaan in gesprek. Afhankelijk van de grootte van je organisatie en de tijd die we krijgen, praten we met medewerkers en bestuurders. Zo krijgen we samen een eerste beeld van je organisatie.

De unieke positie van jouw organisatie

Samen met een kernteam uit je organisatie gaan we aan de slag. Heel methodisch bepalen we wat je organisatie uniek maakt: waar onderscheid jij je van anderen?

Tegelijk detecteren we de ambities die er leven. Dat geeft een eerste kijk op de mogelijke richtingen die je uit kan gaan. In deze fase kan het nog alle kanten op gaan. Dat is helemaal oké.

Collectieve ambitie

Om meer focus te brengen, gaan we op zoek naar de collectieve ambitie van al je stakeholders. Waarschijnlijk heb je al een missie en een visie? Bestaat die nog niet, dan maken we die samen.

We komen tot een kernachtig geformuleerde, ambitieuze ‘stip aan de horizon’: waar willen we binnen 20 jaar zijn? Wat willen we gerealiseerd hebben?

Maatschappelijk probleem en impact

In één of meerdere workshops onderzoeken we het maatschappelijke probleem dat je organisatie wil oplossen. Dit moeten we nu scherp en krachtig omschrijven. Het is een enorme – en veel voorkomende – valkuil dat organisaties en sociale ondernemers álle maatschappelijke problemen tegelijk willen oplossen. Een strategie zonder focus is daarvan het resultaat.

Met het maatschappelijke probleem dat je wil aanpakken én je collectieve ambitie bij de hand, gaan we op zoek naar de finale impact die je wil realiseren.

We beginnen dus bij het einddoel. Vanaf nu gaan we van rechts naar links: welke langetermijnresultaten (Outcome) zijn nodig zijn om impact te maken? En als die helder zijn: welke zijn dan de directe resultaten van ons werk (Output) die we de komende 4 jaar kunnen realiseren?

Nu pas zetten we de stap naar: welk aanbod draagt het best bij aan de impact die we willen verwezenlijken? Vanaf nu denken we echt in concrete oplossingen.

Stap 2 – Je doelgroep(en) goed kennen en dienen met je strategie

Een goede strategie staat of valt met een aanbod dat aansluit op de behoefte van je doelgroep. Daarvoor moet je doelgroep heel goed leren kennen.

Empathy Mapping: kijk in het hoofd van je doelgroep

Dit stuk in de begeleiding kan je zo groot of zo klein maken als je wil. Minstens kijken we in één sessie met een kerngroep van medewerkers binnen in het hoofd en het hart van je huidige en potentiële doelgroep. Empathy Mapping heet dat.

Al je dat wil, gaan we ook met je doelgroep zelf in gesprek, via individuele interviews of groepsgesprekken. Het zal je verbazen wat je allemaal over het hoofd zag!

We starten dus met een kwalitatieve bevraging van je doelgroep. Waar nodig gaan we ook kwantitatief te werk. We duiken in je databank of sturen een vragenlijst uit.

Ook interessant is de vraag: wie bereiken we nog (net) niet? En wie zouden we eigenlijk moeten bereiken om echt impact te maken? Wie heeft invloed op het probleem en wie niet? Daarbij onderzoeken we het potentieel van andere en nieuwere doelgroepen. We zijn er niet vies van ook even te kijken naar wat andere organisaties doen.

Een aanbod met meer impact

Nu je jouw ideale doelgroepen goed kent, leggen we deze kennis naast jouw bestaande aanbod van activiteiten en diensten. We ontdekken aanbod dat je doelgroep verlangt, maar dat je niet biedt.

Maar heel vaak zit het hem in de kleine dingen. We stuiten ook op vele kleine ingrepen waardoor je je doelgroep beter zal bereiken en dienen.

Stap 3 – Rekening houden met de buitenwereld

De wereld is groter dan je organisatie. We brengen in kaart welke externe krachten er inspelen op je organisatie. We zoomen daarbij in op relevante trends, evoluties in de markt, de bestaande en verwachte bewegingen in de sector. We kijken naar de impact daarvan op je organisatie en schatten in of die invloed zal toenemen of verminderen.

Deze stap kunnen we uitvoeren in verschillende methodes. Van een kleine participatieve workshop met een kernteam uit je organisatie tot een bondig onderzoek: een omgevingsanalyse waarmee we demografische, economische, sociaal-culturele, technologische, ecologische en politiek-juridische invloeden en trends in kaart brengen.

Stap 4 – Wroeten in je organisatiemodel

Voor je kunt bepalen waar je naartoe wilt, moet je goed beseffen waar je vandaag bent. Daarom brengen we de bestaande situatie, de strategie en het aanbod van je organisatie in kaart.

Hoe zit dit in elkaar? Welke waarde levert de organisatie vandaag en hoe doet ze dat? Wat is daar vandaag voor nodig op het vlak van activiteiten en partners? Hoe verhoudt dat zich tot de middelen? Welke knelpunten zijn zichtbaar of (nog) minder zichtbaar? Welke nieuwe behoeften ontstaan bij de doelgroep? Wat belemmert de operationele werking (processen)?

Ook hier maak je onze begeleiding zo klein of groot als je wil. We kennen je organisatie ondertussen goed. Op dit punt in het proces kunnen we vaak in één workshop op een participatieve wijze een 360°-analyse maken. Soms kiezen we ervoor om samen met jou een SWOT of SWOART te maken. Grotere organisaties gaan we auditeren op elk domein in de organisatie.

Stap 5 – Een strategische leidraad ontwikkelen

Nu hebben we alle elementen in handen om een nieuwe strategie te ontwikkelen.

De volgende stap is soms wat confronterend. Daarom hebben we op dit punt in het traject veel aandacht voor de wendbaarheid van je organisatie: hoe snel kan je schakelen op korte én op lange termijn?

Terwijl we een nieuwe strategie ontwikkelen, houden we sterk rekening met je interne structuur, rolverdeling en organisatiecultuur. Soms maken we al meteen een bruggetje naar je communicatiestrategie.

Strategische ontwikkellijnen

We gaan dieper in op de verschillende strategische ontwikkellijnen die wij zien voor jouw organisatie. We bepalen de VAN-situatie en de NAAR-situatie. Samen met jou tekenen we een geleidelijke evolutie uit, een lijn waarop je je wil bewegen en waarop je als organisatie het liefst grote stappen wil zetten.

Strategische ontwikkellijnen bewegen maximaal toe naar een situatie waarmee je ook steeds meer je missie realiseert. Ze zijn nauw verbonden met je ultieme doel als organisatie.

Hefbomen om je strategie te realiseren

We bepalen ook wat je nodig hebt om deze ontwikkellijnen door te maken: jouw hefbomen. Heb je de juiste mensen? Heb je voldoende middelen? Welke partners mis je nog en welke zijn overbodig?

Hefbomen zijn cruciale werkpunten in de interne organisatie. Ze zijn absoluut noodzakelijk om ontwikkellijnen te laten slagen en met succes de vernieuwde strategische richting in slaan.

Niet-strategie

Nog maar zelden kwamen we bij een organisatie met onbegrensde middelen. Daarom is het zo belangrijk ook goed te bepalen wat je niet meer zal doen, of welke ideeën je in de koelkast steekt. Pas dan krijg je de nodige energie en ruimte om de nieuwe koers te gaan varen.

Stap 6 – Het actieplan: de praktische implementatie van je strategie

Veel organisaties hebben het moeilijk om hun strategie in de praktijk om te zetten. In het actieplan bepalen we daarom de essentiële kleine stapjes om jouw nieuwe strategie te implementeren. Per ontwikkellijn bepalen we samen de juiste prioriteiten. We zetten het actieplan om in een tijdslijn en waar nodig ook in een GANTT-projectplan.

Heel vaak bouwen we in deze stap ook een eenvoudig monitoringssysteem. Daarmee hou je in het oog hoe de vertaalslag van de strategie naar het operationele evolueert. Zodat je tijdig kan bijsturen.

Een nieuwe strategie met actieplan

Wat krijg je?

  • S&L neemt jouw situatie en de uitdagingen goed onder de loep en maakt een traject op maat
  • We zetten alles op scherp, stretchen je manier van denken en dagen je uit
  • Meerdere workshops met het Strategisch Team
  • No Nonsens: Gedocumenteerde resultaten met een toekomstgericht business model en een gestructureerd overzicht van de strategische opties.
  • Een kader om prioriteiten te bepalen en een eerste prioriteitenlijst en stappenplan
  • Presentatie voor de Raad van Bestuur die toelaat om de openstaande knopen samen door te hakken.
  • Je hebt een duidelijk kader om strategisch te blijven denken terwijl er tegelijk ook volop actie is. Je bouwt strategische skills op in de eigen organisatie.

Vraag een gratis gesprek